Nordland Arkitekter og Artelia Group vinder 2. præmie i konkurrence om nyt parkeringshus i træ

TRÆFIKHUSET

Med forslaget til det nye P-hus Else Alfelt søges det at skabe et nyt lokalt omdrejningspunkt for mobilitet, bæredygtighed og bynatur, med bærende konstruktioner i træ og et gennemgående arkitektonisk udgangspunkt i trafik og mobilitet.
Træfikhuset sætter nye standarder for, hvordan man kan bygge P-huse i Danmark med fokus på bæredygtige løsninger, mens der skabes et varmt og indbydende hus med varme taktile overflader indvendigt.

Grundideen bag ”Træfikhuset” er at bruge arkitektoniske virkemidler og referencer fra trafikkens verden på tværs af skala, fra facadematerialitet, funktioner i grundplan og på husets tag samt i forbindelse med wayfinding løsninger. Taget udformes med en trafiklegeplads som en miniatureudgave af nabolaget, hvor børn kan lære at navigere i trafikken og eksempelvis cykle til skole i et trygt miljø.

Udformningen af det nye P-hus kombinerer arkitektoniske motiver fra området som skalaspring, tilbagetrækninger samt oplevelsesrige facader.

Facader
Udformningen af husets facader har fokus på at binde bro til nabobyggeriet som på sigt vil opføres i direkte forlængelse af P-huset. P-husets base bygger videre på lokalplanens krav til rækkehuskvarteret niveauspring og frem- og tilbageskydninger og skaber en harmonisk sammenhæng med det fremtidige nabobyggeri.
Basens forskydninger skaber en nedskaleret oplevelse af P-huset og styrker de mikroklimatiske forhold omkring huset, hvor basens geometri nedbryder vinden i byrummene. Skalaspringene i facaden giver huset et genkendeligt motiv, der kan aflæses fra afstand, mens materialitet, detaljering, integreret belysning og reliefvirkning skaber oplevelsesrigdom tæt langs facaden og i bygningens kantzone.

Projektet tilbyder således en varieret facadeoplevelse i mødet med byens gader, hvor en nivelleret, taktil, muret base etablerer flere forskellige ”adresser” med dybe portåbninger i husets kantzone.

Lejemål, indgange til trappetårne samt indkørsel får således hver sin tydelige markering i facaden, og fremstår som hvert sit ”hus i huset” der blænder ind i bybilledet.
Den murede base skaber samtidig mulighed for bænke langs facaden, cykelparkering og grønne plantekummer.

Over den murede base etableres en frise med trælameller i varmebehandlet træ, hvor indgangsskilte og wayfinding-elementer integreres.
Som et elastisk ”væv” bindes husets grønne tag og den varme, murede base sammen af felter med horisontale “lameller” i forskellig højde, der giver facaden en dynamisk nærmest mobil fremtræden. De horisontale “lameller” etableres på et system af ”hyldeknægte” fastgjort til husets søjler. Hver lamel har flanger, der bøjer op og ned, hvilket giver stivheden til at spænde mellem “hyldeknægtene”. De horisontale “lameller” etableres i galvaniseret stål og genbrugsaluminium i lyse sølvgrå nuancer indenfor samme system med forskellige vinkler, afstande og åbenhed, der sikrer en åbningsgrad omkring 30%. De vandretliggende ”lameller” foreslås i det omfang det er muligt udført med genbrugte autoværn fra vejprojekter i Danmark. Autoværnene fortsætter fortællingen om trafikkens hus og er et produkt med lang levetid og lav vedligeholdelse.

Vejdirektoratet har de seneste år fået et langt større fokus på genbrug af bl.a. autoværn fra de ca. 3.850 km. danske statsveje til eksempelvis egne nye vejprojekter. Projektet er fleksibelt i forhold til mængder af disse og kan også udføres uden brug af autoværn såfremt det ikke er muligt at fremskaffe.
Facadernes lavpraktiske samlingsløsning gør det let at evt. udskifte facadepartier efter endt levetid efter principperne for design for disassembly.
Over cykelparkering og bænke i husets kantzone etableres baldakiner, der skaber ly mod vind og vejr. I facaden over husets base integreres desuden lys, der sikrer en oplevelsesrig og tryg fornemmelse i byrummet omkring P-huset om aftenen.

Facaden øverst indrammer husets taghave og de trappetårne, der overstiger husets tag i en let og transparent wirefacade med mulighed for klatreplanter i plantekasser integreret i facaden under. Den grønne facade skaber en smagsprøve på husets aktive tag, og synliggør tagets kvaliteter og tilgængelighed i gadebilledet.
Samlet set skabes facaden således som en graduering fra den tunge, taktile base i mødet med byens gulv og den besøgende til en let, grøn og åben afslutning mod taghaven.

P-huset farveholdning relaterer sig konteksten med en lys varm tegl i bunden suppleret med trælameller, der blænder ind med de omkringliggende boligprojekter, mens husets øvre facade skaber et neutralt, lyst og sølvgråt bagtæppe, der binder bro til eksempelvis Kalvebod Fælled Skole.

Træfiktaget
Fortællingen om det aktive tag starter allerede ved gadeniveau, hvor tagets grønne karakter bliver synlig i facaden. Integreret skiltning i facaden gør det let overskueligt at finde husets trappe og elevatortårne, der leder til husets tag. På taget udfolder en ny verden sig hævet over byens liv. Miniature veje og gadeforløb etableres mellem frodige grønne bede, der i miniatureskala markerer footprintet af områdets bygninger i samspil med faste borde bænke områder og aktivitetsplatforme til eksempelvis træning, yoga, petanque, panna fodbold mv. I forbindelse med elevatortårnet foreslås en let trækonstruktion med lånecykler, der kan bruges på husets tag. Således inviterer husets tag til bred brug året rundt.

Parkeringsløsning
Som kørende ankommer man til parkeringshuset fra syd, hvor indkørslen leder til husets dobbeltrettede rampeforløb op gennem bygningen. I stueetagen skabes plads til 3 HC busser, delebilspladser og handicapparkering. I stueetagen etableres desuden overdækket cykelparkering, der sammen med husets øvrige bæredygtige tiltag imødekommer ambitionen om DGNB guld.

Udover parkering foreslås tre lejemål i stuetagen primært henvendt mod byrummene mod nord og øst.
Parkeringshuset foreslås som et split-level hus med udgangspunkt i By & Havns principskitse, tilrettet brandregler og konstruktionsgrid i træ. Der etableres 63 pladser pr. etage og i alt 195 pladser inkl. pladser i stueetagen. Således mistes ingen pladser i forhold til principskitsen trods flere søjler som følge af valget om trækonstruktion.
Parkeringsløsningen sikrer et let overskueligt dobbeltrettet forløb på tværs af etagerne med kortest mulig køreafstand. Søjler trækkes tilbage fra kørevejen og skaber således fine oversigtsmuligheder og lettere manøvrering ind- og ud af p-båse.

Wayfinding
I facaden markerer åbninger, tilbagetrækninger og skiltning indgange til trappetårne og lejemål.
Hvert parkeringsdæk tildeles en ”trafiklysfarve” henholdvis rød, gul og grøn, der hjælper brugeren til at huske sin parkeringsplads. Opkanter der skærmer for billygter, stålforstærkninger i bunden af træsøjler mod påkørsel samt bærende og stabiliserende vægge tildeles ovennævnte farver, der i samspil med husets varme træoverflader indvendigt giver huset et trygt og visuelt behageligt udtryk.

Optioner
De seneste års indeksstigninger på byggematerialer generelt har betydet, at selv traditionelle parkeringshuse er blevet væsentlig dyrere at opføre end førhen. Det vurderes dog på baggrund af nylige referencer, at projektet som option vil kunne opføres med traditionelle beton- eller stålløsninger til en reduceret kvadratmeterpris på råhus – ca. 700 kr. billigere pr. m2 end ved trækonstruktion.

Konstruktionsprincip
Bygningen er tænkt opført som et råhus med bjælker og søjler i træ (alternativt i stål).
Dækkonstruktion tænkes udført, som CLT-dæk med overbeton (alternativt trapez-plader i stål med overbeton). Overbeton støbes in-situ ovenpå CLT-dæk (alternativt trapezplade af stål).
Den bærende konstruktion forventes udført præfabrikeret til projektspecifikke mål
og leveres direkte til byggepladsen i den rækkefølge, den skal monteres for opnåelse af en effektiv og kortere byggeproces.