Tananger Havneområde

Titel | Mellem by og havn

Sted | Tananger, Norge

Type | Masterplan

Omfang | 15.000 kvm

Status | 3. præmie

Klient | Sola Kommune

Nordland Arkitekter byder velkommen til et nyt attraktivt, og rekreativt byområde med stærke sociale kvaliteter og en unik, central placering mellem grønne områder og et inviterende havnemiljø i Tananger, Norge.

Forslaget til Tananger Havneområde bliver byens nye bæredygtige bolig- og byområde, der på en gang peger fremad og tilbage i tiden.  Frem mod en ny bæredygtig, moderne arkitektur med stærke naboskaber, aktivitet, tryghed og let tilgang til rekreative områder for alle. Tilbage, i respekt og omskrivning af byens maritime historie og karakteristiske arkitektoniske træk som omkringliggende, typologier, gademotiver, skala, materialitet samt eksisterende landskabelige forbindelser.

Det nye Tananger Havneområde bliver en central brik i sammenbindingen af Tanangers byområder, havnen og havet. Et stærkt omdrejningspunkt, der understøtter synergi mellem de aktive havnefunktioner, sociale boligområder og byens centrum.

Forslaget bygger grundlæggende på at åbne den i dag rørlagte Torkelbekken og forlænge bekken gennem projektområdet med udløb i havnen. Åbningen af åen giver mulighed for at genetablere et af byens markante landskabstræk, som en attraktiv rekreativ åre gennem det nye kvarter. Langs åløbet etableres

grønne lommer, hvoromkring projektets bebyggelse orienteres. Som hængsler kobler bebyggelserne sig til det blågrønne træk som perler på en snor. Åløbet former således bebyggelsens blødt bølgende placering i landskabet, hvor alle boliger åbnes op mod Torkelbekken og sikres direkte adgang og udsyn til de rekreative områder.

Områdets primære adgangsveje forbindes til eksisterende veje og lægges væk fra det blågrønne strøg. På den måde skabes en situation, hvor bebyggelsen til den ene side møder et urbant fællesskab med tætte naboskaber i gaderne, mens de grønne områder på den anden side skaber en konstant nærværende landskabelig ramme for hele det nye bykvarter.

Byens nye torv indpasses naturligt, hvor bebyggelsen åbner sig op mod udsigten til vandet.

Forbundet til omkringliggende gader, det blågrønne strøg, havnepromenaden og med stærk visuel forbindelse til vandet, bliver torvet et stærkt forankret, socialt omdrejningspunkt for hele byen. Torvet, placeres som en vigtig brik i en serie af sammenhængende byrum, der som et oplevelsesloop forbindes til Tanagers nuværende handelsområde. Oplevelsesloopet sammenbinder således torvet med åløbet, Torkelparken, handelsområdet ved Skibsmannsvegen, aktivitetspladser og den levende

havnefront i et inviterende, varieret forløb med aktiviteter, der bringer byens borgere sammen. Inddelingen af den nye bebyggelse i mindre størrelser med varierende højder og tagprofiler bidrager til at bryde projektet ned i skala og skabe en genkendelig relation til den omkringliggende eksisterende bebyggelse.

Facade- og volumenbearbejdning er medvirkende til at sikre gode dagslysforhold for alle og oplevelsesrigdom i gadebilledet. Opdelingen i mindre bygningsenheder skaber desuden små intime passager mellem bygningerne, der indgår i et større netværk af stier.

På den måde skabes trygge, sociale forbindelser for gående og cyklende på kryds og tværs af hele projektområdet.

Samlet set bliver Tanangers nye byområde en sammenbinding af byen med havnen, der kan tiltrække mennesker, som efterspørger fællesskaber, rekreative områder, bynærhed og bæredygtige løsninger. Familier, unge og ældre, der ønsker at leve i en bebyggelse, hvor leg, sundhed og fællesaktiviteter ligger lige udenfor døren og hvor sammenbindende elementer såsom vand, grønne arealer og tætte naboskaber er et tilbud til alle.